• Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
 • ul. Targowa 12
 • 99-220 Wartkowice
 • tel. 43 678-51-28 fax. 43 678-58-36
 • SWIFT Code/BIC GBWCPLPP
Szukasz najlepszych rozwiązań do swoich finansów - jak nimi elastycznie dysponować i jak je sensownie ulokować. Rozważ wzięcie kredytu z ratami, które nie naruszą Twojej stabilizacji? Pragniesz się posługiwać kartą, umożliwiającą wygodne przeprowadzanie dowolnych operacji? Chcesz, by Twoje pieniądze posiadały solidny pakiet zabezpieczeń? Tu Twoje dylematy znajdą pomyślne rozwiązanie.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Nie jest istotne, czy jesteś młodą osobą, pragnącą związać swoją karierę i biznesową przyszłość z działalnością w obszarze rolnictwa, czy też doświadczonym hodowcą albo producentem rolnym z ustaloną renomą. W każdym wypadku liczy się zaangażowanie, pasja, chęć doskonalenia i osiągania sukcesów. Kompleksowa oferta usług finansowych, jaką dysponuje Nasz Bank, ma przede wszystkim na celu ułatwić zrealizowanie podjętych planów.
Znajdź produkt DLA SIEBIE


W sferze biznesu skutecznie poruszamy się od dziesięcioleci. W tradycję Banku wpisane jest konsekwentne wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjnych pomysłów i pomoc w realizacji kolejnych zamierzeń, mających na celu rozwój spółki czy instytucji. Doskonale znamy specyfikę funkcjonowania różnych firm, zarówno tych dużych, jak i tych rodzinnych.
Znajdź produkt dla SWOJEJ FIRMY


GWARANCJE BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość gwarancji – do równowartości 100 000 euro:
 1. Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
 1. osób fizycznych,
 2. osób prawnych,
 3. jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 4. szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?
 1. skarbu państwa,
 2. instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 3. podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 4. kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5 % akcji banku).

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
 1. wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 2. podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?
 1. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
 1. Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy do taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec klientów.

Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny bierze środki na wypłacanie kwot gwarantowanych?
 1. W razie upadłości banku, BFG zbiera środki od wszystkich innych banków, aby wypłacić kwoty gwarantowane klientom upadłego banku.

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?
 1. Po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości.
 2. Następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki wypłacane są w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.


Zasady gwarantowania depozytów przez BFG wzorowane są na rozwiązaniach przyjętych w Unii Europejskiej.