Kredyty - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Rolnicy
Kredyty
Kredyt inwestycyjny
  • na finansowanie przedsięwzięć związanych z działalnością rolniczą
  • udzielany na okres do 15 lat
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych
  • dogodne formy zabezpieczeń
  • w przypadku kredytów zabezpieczonych w innej formie niż hipoteka wymagany wkład własny wynosi jedynie 10%

Kredyt obrotowy
  • finansowanie bieżącej działalności
  • udzielany na okres do 36 miesięcy
  • w przypadku kredytów z okresem spłaty do 18 miesięcy nie jest wymagane udokumentowanie prawidłowego wykorzystania kwoty kredytu
  • indywidualne zasady spłaty kredytu
  • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
  • dogodne formy zabezpieczeń

Kredyt w rachunku bieżącym
  • na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
  • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
  • wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
  • każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego
     
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR
Kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcia się ziemi lub lawinę – symbol K01
  • Kredyt może zostać przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  • Kredyt przeznaczony jest:
- dla osób prowadzących działalność w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej,
- dla osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów), osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę i wynosić więcej niż:
- 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
- 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.
  • Dodatkowe warunki:
- nie jest wymagany wkład własny,
- pomoc w formie dopłat do oprocentowania może być stosowana w okresie kredytowania ale nie dłużej niż 4 lata od dnia wystąpienia szkody,
- okres karencji – nawet do końca trwania umowy.

Kredyty na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów – symbol PR
  • Kredyt może zostać przeznaczony m.in. na:
- budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych,
- zakup lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących do magazynowania, przygotowania do przetwarzania lub sprzedaży, przetwarzania produktów,
- zakup środków transportu do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania oraz zakup specjalistycznych środków transportu
  przeznaczonych
do dostaw surowca lub zbytu produktu,
- zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów
  spółek prowadzących sztuczne unasiennianie.
  • Kredyt przeznaczony jest dla:
- osób prowadzących lub planujących prowadzić określoną działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego:
- osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy), osób prawnych, jednostek organizacyjnych
  nie posiadających osobowości prawnej.
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć:
- 70% – wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków i wynosić więcej niż 16 mln zł,
- 80% – wartości akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb i wynosić więcej niż 4 mln zł lub 5 mln zł,
- 80% – wartości udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie i wynosić więcej niż 4 mln zł.
  • Dodatkowe warunki
- udział własny w wysokości  20-30% nakładów inwestycyjnych
- okres kredytowania – 15 lat
- okres karencji – 2 lata
- kredyt na inwestycje w przetwórstwie może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty
- dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup akcji lub udziałów stosowane są na zasadach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rybołówstwie.

Kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – symbol RR
  • Kredyt w zakresie inwestycji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej może zostać przeznaczony m.in. na:
- zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności rolniczej,
- zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej,
- zakup użytków rolnych,
- zakładanie lub wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich,
- zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.
  • Kredyt w zakresie inwestycji w rybactwie śródlądowym może zostać przeznaczony m.in. na:
- budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego,
- budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa,
- zakup lub modernizację łodzi wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.
  • Kredyt jest przeznaczony dla:
- osób prowadzących określoną działalność w zakresie rolnictwa lub rybactwa śródlądowego,
- osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy), osób prawnych, jednostek organizacyjnych
  nie posiadających osobowości prawnej,
- osób posiadających gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej w celu realizacji inwestycji wykorzystywanej wspólnie przez te osoby.
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć:
- 80% – wartości nakładów inwestycyjnych w gospodarstwie rolnym i wynosić więcej niż 5 mln zł,
- 70% – wartości nakładów inwestycyjnych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub rybactwie śródlądowym i wynosić więcej niż 8 mln zł,
- w przypadku zakupu użytków rolnych 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji.
  • Dodatkowe warunki:
- udział własny w wysokości 20-30% nakładów inwestycyjnych,
- okres kredytowania – 15 lat,
- okres karencji – 2 lata,
- kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.

Kredyty na zakup użytków rolnych – symbol Z
  • Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego.
  • Kredyt przeznaczony dla:
- osób prowadzących określoną działalność rolniczą,
- osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy), osób prawnych, jednostek organizacyjnych
  nie posiadających osobowości prawnej.
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.
  • Dodatkowe warunki:
- udział własny w wysokości 20% nakładów inwestycyjnych,
- okres kredytowania – 15 lat,
- okres karencji – 2 lata,
- dopłaty do oprocentowania kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie.

Kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami – symbol K02
Kredyty obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcia się ziemi lub lawinę – symbol K02
  • Kredyt obrotowy może zostać udzielony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej,
  • Przeznaczony dla osób:
- prowadzących działalność w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej,
- osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów), osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne, i nie może przekroczyć :
- 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
- 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.
  • Dodatkowe warunki:
- nie jest wymagany wkład własny,
- pomoc w formie dopłat do oprocentowania może być stosowana w okresie kredytowania ale nie dłużej niż 4 lata od dnia wystąpienia szkody,
- okres karencji – do końca trwania umowy.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – symbol MRcsk
  • Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.
  • Przeznaczony dla osób fizycznych, którzy:
- w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 40 lat,
- są mikro lub małym przedsiębiorstwem,
- posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa,
- po raz pierwszy rozpoczynają działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,
- zobowiążą się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  staną się rolnikiem aktywnym zawodowo,
- rozpoczną realizację planu inwestycji w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i osiągną roczną nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej
 prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.
  • Dodatkowe warunki:
- udział własny w wysokości 10% nakładów inwestycyjnych,
- okres kredytowania – min. 5 lat,
- okres karencji – do 5 lat,
- kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału wywołuje efekt zachęty.

Kredyty inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach (duże przedsiębiorstwa) dotkniętych klęskami – symbol DK01
Kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcia się ziemi lub lawinę – symbol DK01
  • Kredyt może zostać przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  • Przeznaczony dla:
- osób prowadzących działalność jako duże przedsiębiorstwo w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej,
- osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów), osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę i wynosić więcej niż:
- 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
- 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.
  • Dodatkowe warunki:
- nie jest wymagany wkład własny,
- pomoc w formie dopłat do oprocentowania może być stosowana w okresie kredytowania ale nie dłużej niż 4 lata od dnia wystąpienia szkody,
- okres karencji – nawet do końca trwania umowy.

Kredyty obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach (duże przedsiębiorstwa) dotkniętych klęskami – symbol DK02
Kredyty obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcia się ziemi lub lawinę – symbol DK02
  • Kredyt obrotowy może zostać udzielony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych.
  • Przeznaczony dla:
- osób prowadzących działalność jako duże przedsiębiorstwo w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej,
- osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów), osób prawnych, jednostek  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne, i nie może przekroczyć:
- 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
- 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.
  • Dodatkowe warunki:
- nie jest wymagany wkład własny,
- pomoc w formie dopłat do oprocentowania może być stosowana w okresie kredytowania ale nie dłużej niż 4 lata od dnia wystąpienia szkody,
- okres karencji – do końca trwania umowy.
Szczegółowe informacje o produkcie otrzymacie Państwo w placówkach Banku. Zapraszamy!
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści